baby/dreumesgroep bij ’t Poppeke

Flexibele opvang

De baby/dreumesgroep van ’t Poppeke biedt flexibele opvang. Dit houdt in:

  • afname per uren en geen dagdelen (betaling per kwartier)
  • minimale afname van 3 uur aaneengesloten, tijden kunt u zelf bepalen
  • de uren doorgeven of afmelden wanneer het u als ouder uitkomt, via onze app
  • kinderen komen wanneer dit gewenst is (dit kan elke week weer anders zijn)
  • op kort termijn, bijv. op de dag zelf, is afname mogelijk (mits aantal kinderen dit toelaat)

I.v.m. definitieve planning: geef altijd de juiste dag én tijd door!

Handig om te weten

  • 1 week van tevoren afmelden
  • bij ziekte: 1e dag op kosten van ouders, 2e dag geen kosten
  • afname: 7 uur + 1 kwartier? Factuur: 7 uur + 1 kwartier.
  • LRK nummer: 170583430

Registratie 't Poppeke: Landelijk Register Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2011 heeft u alleen recht op kinderopvangtoeslag indien het kinderdagverblijf geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Kinderopvang ’t Poppeke is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan ligt bij ’t Poppeke in de hal. Hierin staat beschreven hoe en waarom ’t Poppeke op een bepaalde manier werkt. 

Pedaogisch coach

Het beleidsplan voor de coaching van de pedagogisch medewerksters is door alle ouders in te lezen. Deze is te vinden in de hal. Hierin staat beschreven hoeveel uur coaching de pedagogisch medewerksters krijgen en in welk tijdsvak en in welke vorm deze plaats vindt.  

Waarom GGD Inspectie?

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. Bekijk het inspectierapport van het kinderdagverblijf.