Buitenschoolse opvang

 

Voor- en naschoolse opvang 4 - 12 jaar

De voor- en naschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Deze leeftijdsgroep biedt 't Poppeke de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Hiervoor biedt 't Poppeke een situatie waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. Zodat zij een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen en waarbij ze ook leren rekening te houden met anderen. 

Activiteiten

De medewerkers overleggen het aanbod van de activiteiten met de kinderen. Enkele voorbeelden: muziek maken, knutselen, buiten spelen, uitstapjes enz.

Vervoer school

De kinderen worden met de auto of te voet naar school gebracht en / of opgehaald.

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan ligt bij ’t Poppeke in de hal. Hierin staat beschreven hoe en waarom ’t Poppeke op een bepaalde manier werkt.

Waarom GGD Inspectie?

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. Bekijk het inspectierapport.